Info

Information från Bjuvs kommun.

Ursäkta röran! Vi bygger för ett hållbart samhälle.

Under 2022 - 2023 bygger vi om i centrala Bjuv för att skapa säkrare och trevligare trafikmiljö. Syftet är att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka Södra Storgatans identitet och lyfta dess karaktär. Gatan får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning. I samband med arbetet renoverar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) vatten- och avloppsledningarna i centrala Bjuv. Arbetet kommer ske etappvis och kommer troligen att vara klart i maj 2023.

Tider för avstängningar för de olika etapperna och gestaltningsprogram, där du kan se hur området är tänkt att se ut när det är klart, hittar du på vår hemsida bjuv.se/sodrastorgatan

Södra Storgatan är delvis avstängd Den 8 augusti började avstängningen för etapp 4. Södra Storgatan är då avstängd mellan Bruksgatan och Schaktsgatan. In- och utfart för Schaktsgatan kommer att stängas av. In- och utfart kommer att ske via Industrigatan under cirka fyra veckors tid. Vi skyltar upp för alternativa vägar för bilister, cyklister och kollektivtrafik. Gångtrafikanter kommer kunna passera igenom. Karta för omledning av trafik hittar du på vår hemsida: bjuv.se/sodrastorgatan. Se ”Etapper och kartor för arbetet”. • Vi ber alla att fortsätta gynna det lokala näringslivet trots att det kan vara svårt att ta sig ända fram med bil.

Tack för tålamodet!

Var denna information till hjälp?

Om du inte fick den information du önskade, vänligen kontakta oss så kan vi svara på din fråga och förbättra vår information till nästa person.